Adatvédelmi Tájékoztató

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Zolna Team Kft. (székhelye: 5000 Szolnok, Botár Imre utca 8. fsz 7.) adatkezelő az általam megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám továbbá biztosítási szükségleteimre vonatkozó információk) közvetlen üzletszerzés céljából, a hozzájárulásom visszavonásáig kezelje. Ezáltal hozzájárulok, hogy az adatkezelő részemre elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján gazdasági reklámot küldjön, továbbá a megadott elérhetőségeimen üzletszerzési céllal megkeressen. Egyúttal kijelentem, hogy ezen nyilatkozatomat önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem meg.

Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, melynek a megadása önkéntes. A hozzájárulás visszavonására bármikor indoklás nélkül, az adatkezelőnél van lehetőség. Az adatokat az adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

A megadott személyes adatokat az adatkezelő munkavállalói, továbbá továbbá megbízott teljesítési segédei ismerhetik meg.

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e , és arra ,hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Ön kérheti a személyes adatainak helyesbítését, valamint a jogszabályban meghatározott esetekben azok törlését, adatai kezelésének korlátozását, illetve Ön élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

Ön jogosult tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzési céllal történő kezelése esetén.

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos, a fenti jogain alapuló kérelmet, tiltakozását az adatkezelő elérhetőségének bármelyikén bejelentheti. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Az intézkedés  és tájékoztatás  az Ön részére díjmentes, kivéve ha  a kérelem túlzó jellegű ,vagy egyértelműen megalapozatlan.

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendezni vagy az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogsértő, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5
Telefon: 06 1 391 1400
Telefax: 06 1 391 1410
E-mail: info@nah.hu
Web: nah.hu

Személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni.

Szolnok, 2021.04.12.